Hotels in Shymkent

NameAddressPrice, from
Dostyk – AB Hotel

Adyrbekova Str., Shymkent
7(7252) 54 84 98, 7(7252) 53 99 73

61$
Hotel Sapar

17, Kunaev Blvd., Shymkent
7(7252) 53 51 31, 7(7252) 53 51 60

87$
Hotel Bajmyrza-Sapar

17, Kunaev Blvd., Shymkent
7(7252) 53 50 01

60$
Hotel Shymkent

6а, Respublika ave., Shymkent
7(7252) 56 71 94

175$
Hotel Clara-center-Sapar

Divaev Str., Shymkent
7(7252) 23 30 90

54$