Hotels in Petropavlovsk

NameAddressPrice, from
Scythians Hotel

118,Parkovaya str., Petropavlovsk
+7(7152) 46 88 07

34$
Altyn adam Hotel
70B, Sutyusheva Street, Petropavlovsk
+7(7152) 39 86 61, +7(7152) 39 86 63
47$
Kyzyl Zhar Hotel

54,Constitution str., Petropavl
+7(7152) 46 12 08, +7(7152) 46 11 84

24$
Astana Hotel

1,Astana str., Petropavlovsk
+7(7152) 46 10 60

34$